Bank aansprakelijk voor opzeggen krediet

In economisch mindere tijden worden ondernemers meer dan eens geconfronteerd met liquiditeitskrapte. Dat kan leiden tot problemen, en in het ergste geval tot faillissement. Dat laatste kan nog wel eens gebeuren wanneer de bank een kredietovereenkomst opzegt en het verleende krediet opeist. De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat dit niet in alle gevallen is toegestaan. De bank is dan aansprakelijk. 

Bank zegt krediet op

De rechtbank Den Haag heeft zich op 29 juni 2016 uitgelaten over een situatie waarin de onderneming Advistaal, na opzegging van haar kredietfaciliteit door Rabobank, in staat van faillissement is komen te verkeren. Rabobank verstrekte in 2007 aan Advistaal, een ingenieurs- en adviesbureau voor bouwwerken, een krediet van € 321.100,-. De bedrijfsresultaten vielen de volgende jaren echter tegen. Na meerdere gesprekken in 2010, met nog immer slechte resultaten nadien, heeft de Rabobank de kredietfaciliteit in 2011 met onmiddellijke ingang opgezegd. Vier maanden later is Advistaal failliet verklaard.

Redelijkheid en billijkheid

Alhoewel de Rabobank op grond van haar algemene voorwaarden in beginsel de kredietrelatie kon opzeggen, moet volgens de rechtbank deze opzegging ook getoetst worden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. De rechtbank vond dat de opzegging in deze zaak deze toets niet doorstond. De rechter overweegt dat de partijen een langdurige bankrelatie hadden waarbij de kredietnemer nooit buiten de grenzen van de kredietfaciliteit is getreden. Bovendien had de Rabobank in 2010 al aanvullende zekerheden voor het krediet bedongen door de persoonlijke borgtocht van de bestuurder van Advistaal te verhogen. Daarnaast heeft de bank haar voornemen tot opzegging niet vooraf kenbaar gemaakt. Ook is Advistaal  niet voorafgaand aan de opzegging naar de speciale afdeling Bijzonder Beheer doorverwezen.

Bank aansprakelijk 

Dit alles brengt volgens de rechtbank mee dat de onmiddellijke opzegging van het krediet door Rabobank onaanvaardbaar was. Gelet ook op de zorgplicht die op de bank rust, had Rabobank haar belangen op een andere, voor Advistaal minder bezwarende, wijze kunnen en moeten dienen. De rechtbank oordeelt dat de Rabobank daarom aansprakelijk is voor de schade die als gevolg van de opzegging van de kredietovereenkomst is ontstaan. Ondanks onzekerheid bij de rechtbank over de causaliteitsvraag (zou Advistaal ook failliet zijn gegaan zonder het opzeggen van de kredietovereenkomst?) oordeelt de rechtbank dat de Rabobank, als belangrijk medeveroorzaker van de gestelde schade, de helft van de schade moet vergoeden. In deze 50/50 verdeling is volgens de rechtbank ook de mogelijke eigen schuld van Advistaal verdisconteerd.

Dreigt uw kredietovereenkomst te worden opgezegd of is dat reeds gebeurd? Langerak Advocaten beoordeelt graag uw kansen om dat te kunnen tegenhouden. Neem hier contact op met ons kantoor.