Procederen in de civiele rechtspraktijk

Met ruim 25 jaar ervaring in de civiele procespraktijk heeft ons kantoor veel kennis en ervaring met procederen binnen de rechtsgebieden waarin wij actief zijn.
Waarbij kan Langerak Advocaten u in de rechtzaal bijstaan? Veel voorkomende procedures waarin wij optreden op een rij:

 

Kort geding

Wie het nieuws volgt leest regelmatig over een kort geding dat wordt aangespannen. Kenmerkend voor het kort geding is dat er spoed is bij de zaak; de eiser wil snel duidelijkheid krijgen over zijn rechtspositie en kan daarvoor niet een lange procedure afwachten. Dit wordt het “spoedeisend belang” genoemd. Enkel geschillen waarbij dit “spoedeisend belang” aanwezig is komen in aanmerking voor het voeren van een kort geding. In een kort geding wordt de voorzieningenrechter gevraagd om een voorlopig oordeel te geven over een geschil. De eiser vraagt de voorzieningenrechter dan om in het geschil voorlopige maatregelen te nemen, ofwel “voorzieningen” te treffen.

Een kort geding kan worden aangespannen over tal van onderwerpen. Ons kantoor legt zich toe op civiele procedures. Hierbij moet u denken aan geschillen over bijvoorbeeld het nakomen van afspraken, het leveren van zaken of diensten, het ontruimen van een pand, het verkrijgen van een betaling of het inzage geven in bepaalde informatie. Neem gerust contact met ons op als u wilt weten of ons kantoor u kan bijstaan bij het voeren van een kort geding.

 

Bodemprocedure

Het begrip bodemprocedure is slechts een verzamelnaam voor alle soorten procedures die leiden tot een definitieve rechterlijke uitspraak. Deze procedures worden veelal gevoerd bij de kantonrechter en bij rechtbanken. Kenmerkend voor bodemprocedures is dat deze vaak langere tijd kunnen duren en dat er daarna nog de mogelijkheid van hoger beroep bestaat. Naast de reguliere rechtspraak bestaan er ook een arbitrageprocedures. Ook deze procedures voeren wij met enige regelmaat.

Bij de kantonrechter kan worden geprocedeerd over een beperkt aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld huurkwesties, arbeidsrechtgeschillen en consumentenkopen. Geldvorderingen kunnen ook aan de kantonrechter worden voorgelegd mits de vordering niet hoger is dan EUR 25.000. De procedures bij de kantonrechter worden over het algemeen als laagdrempelig en wat informeler ervaren vergeleken met procederen bij de rechtbank. Ook is de doorlooptijd van een kantonprocedure meestal wat korter dan bij de rechtbank.

Bij de rechtbank wordt vrijwel over alle onderwerpen geprocedeerd welke niet specifiek bij de kantonrechter thuishoren. In rechtbankprocedures is het verplicht om met bijstand van een advocaat te procederen. Het zal daarom niet verbazen dat de advocaten van ons kantoor veel cliënten bijstaan in tal van rechtbankprocedures. Op onze website vindt u de rechtsgebieden waarbinnen wij werkzaam zijn en waarbinnen wij regelmatig de gang naar de rechtbank maken.

 

Hoger beroep

Als de kantonrechter of de rechtbank een eindvonnis heeft gewezen, dan kunnen de betrokken partijen in hoger beroep als zij het niet eens zijn met de uitspraak. Er zijn vier gerechtshoven die de procedures in hoger beroep behandelen. Procederen in hoger beroep wordt wel een vak apart genoemd binnen de procespraktijk, omdat de procesregels in hoger beroep anders zijn dan bij de kantonrechter of rechtbank. Ons kantoor heeft ruime ervaring met procederen in hoger beroep. Het komt ook voor dat ons kantoor wordt ingeschakeld om een hoger beroep procedure te voeren in een zaak die wij niet in eerste aanleg hebben behandeld. Een frisse blik op een bestaand geschil kan soms tot nieuwe inzichten en kansen leiden.
Na hoger beroep bestaat nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. Dit is het hoogste rechtscollege in Nederland. Deze procesgang komt weinig voor omdat slechts een beperkt aantal zaken hiervoor in aanmerking komt. In cassatieprocedures werken wij samen met gespecialiseerde cassatieadvocaten.

 

Beslaglegging, getuigenverhoor of deskundigenonderzoek?

Procederen gaat niet zelden gepaard met bijzonderheden, zoals een beslaglegging voorafgaand aan of tijdens een lopende procedure. Met een beslaglegging op bezittingen van een wederpartij tracht een eiser zekerheid te krijgen voor bijvoorbeeld de betaling van een geldbedrag of de levering van een onroerende zaak. Voor beslaglegging moet toestemming worden gevraagd van de voorzieningenrechter. Ons kantoor heeft ruime ervaring met beslagleggingen en zet deze mogelijkheid regelmatig in voor haar cliënten om hun rechtspositie te versterken.

Wanneer er onzekerheid bestaat over de proceskansen, kan voorafgaand aan een procedure een getuigenverhoor worden gehouden. Deze procedure richt zich op het verkrijgen van inzicht in de feiten en bewijs in de vorm van getuigenverklaringen. Nadat een getuigenverhoor is gehouden kan dan beter beoordeeld worden of het zinvol is om een procedure te beginnen. Een variant hierop is de procedure waarin de rechtbank verzocht wordt om een deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Daarmee kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht of een contractspartij de haar opgedragen werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek kan dan bepaald worden of het zinvol is om een procedure aanhangig te maken.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden en de kansen zijn in een civiele procedure die u wilt aanspannen of wilt u zich laten bijstaan door ons kantoor in een procedure waarin u gedaagde partij bent? Neemt u gerust contact met ons kantoor voor een kennismaking.

Schakel onze hulp in bij uw juridische problemen.

Publicaties

Schadestaatprocedure
Schadestaatprocedure

  Wat is een schadestaatprocedure? Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van...

Conservatoir beslag
Conservatoir beslag

Dat deurwaarders met een vonnis van de rechter beslag kunnen leggen op bezittingen als schulden niet worden betaald...