Schadestaatprocedure

 

Wat is een schadestaatprocedure?

Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van een schadevergoeding vaststelt. Deze procedure betreft altijd een vervolg op een ‘gewone’ bodemprocedure waarin de rechter dan al heeft vastgesteld dat de gedaagde partij aansprakelijk is voor bepaalde schade.

 

Waarom een schadestaatprocedure?

Het berekenen van de omvang van schade kan een ingewikkelde aangelegenheid zijn waar soms meerdere deskundigen bij betrokken moeten worden. Het in kaart brengen van de totale schade kan vele maanden in beslag nemen. Als zo’n complexe schade zich voordoet, dan is het praktisch dat pas met het uitrekenen van de omvang wordt begonnen als de rechter eerst heeft vastgesteld dat de andere partij aansprakelijk is voor deze schade. Dit geschil over aansprakelijkheid wordt dan eerst in een bodemprocedure uitgevochten. De partij die schade eist hoeft in dit debat dus niet meteen zijn schade ‘tot achter de komma’ te berekenen. Zij kan volstaan met het inzichtelijk maken dat er schade geleden is.

 

Hoe verloopt een schadestaatprocedure?

Als de rechter in de hoofdzaak oordeelt dat de gedaagde partij aansprakelijk is, dan kan de rechter partijen verwijzen naar de schadestaatprocedure voor het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding. De rechter doet dit als de eiser in de hoofdzaak heeft gevraagd om haar schade ‘bij staat op te maken en te begroten volgens de wet’. Met deze veelgebruikte formulering geeft de eiser aan dat zij graag ziet dat de omvang van de schade in een aparte schadestaatprocedure wordt berekend en vastgesteld. Daarmee wordt het geding dus opgedeeld in twee procedures: de hoofdzaak en de schadestaatprocedure.

Met een schadestaatprocedure begint in zekere zin weer alles opnieuw, want ook dit betreft weer een procedure die verloopt volgens de gebruikelijke regels van het proces, met wederom de mogelijkheid van hoger beroep. Maar het verschil zit hem erin dat er al een rechterlijke uitspraak ligt in de hoofdzaak waarin de aansprakelijkheid van de gedaagde partij gegeven is. Partijen gaan dus enkel nog met elkaar in debat over de omvang van de geleden schade. Niet zelden schakelen de partijen externe deskundigen in om de – veelal ingewikkelde – schadeberekeningen te laten maken. Ook rechters hebben de mogelijkheid om deskundigen te benoemen, bijvoorbeeld om de schadeberekeningen die partijen hebben gepresenteerd na te lopen en de rechter daarover te adviseren.

Langerak Advocaten heeft ruime ervaring met schadestaatprocedures en zij werkt samen met specialisten op het gebied van schadeberekening om tot het beste resultaat te komen voor haar cliënten!