Vergoeding bij einde tijdelijke erfpacht?

Bent u erfpachter en loopt uw tijdelijke erfpachtrecht af? In dat geval is een vergoeding van de grondeigenaar niet altijd vanzelfsprekend. Erfpachters kunnen voor nare verrassingen komen te staan als zij hebben geïnvesteerd in het gebouw dat op tijdelijke erfpachtgrond staat.

Erfpachtrecht: wel gebruik, geen eigendom

Bij erfpacht hoeft u de (bouw)grond niet te kopen, wat scheelt in de kosten. Het gevolg is echter ook dat u weliswaar de bezitter van het gebouw bent, maar niet de eigenaar van de grond waarop dat gebouw staat. In plaats daarvan is een gemeente of bijvoorbeeld een particuliere instantie eigenaar van de grond. Dat kan leiden tot de volgende situatie.

Tijdelijk erfpachtrecht

Partijen zijn vrij om zelf de duur van de erfpacht te regelen en een erfpachtrecht kan bijvoorbeeld ook tijdelijk zijn. Als een tijdelijk erfpachtrecht afloopt en de grondeigenaar verlengt de erfpacht niet, dan mag de erfpachter de grond niet meer gebruiken. De grondeigenaar wordt ‘volle eigenaar’ van het – door de erfpachter gekochte of gerealiseerde (!) – gebouw dat op de erfpachtgrond staat. Vaak moet de erfpachter het gebouw ontruimen of slopen bij einde van het tijdelijk erfpachtrecht. Dit geldt voor bijvoorbeeld vakantiebungalows op erfpachtgrond, ook wanneer die permanent bewoond worden.

Vergoeding bij einde erfpacht?

Wat nu als de erfpachter het gebouw op erfpachtgrond zelf heeft bekostigd? Wordt de erfpachter dan bij einde van het tijdelijk erfpacht schadeloos gesteld door de grondeigenaar? Als het erfpachtcontract is gesloten op of na 1 januari 1992, dan moet de grondeigenaar in geval van een woning altijd een vergoeding betalen aan de erfpachter. Dit volgt uit de wet. Betreft het geen woning, dan geldt de wettelijke vergoedingsplicht tenzij partijen dit hebben uitgesloten. Gaat het om een ouder erfpachtrecht, van vóór 1992, dan heeft de erfpachter bij einde erfpacht alleen recht op een vergoeding indien in de erfpachtakte of -voorwaarden een vergoedingsregeling is opgenomen. De wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld, kan per erfpachtrecht verschillen.

Recht op vergoeding?

Kortom: u bent als erfpachter bij einde van een tijdelijk erfpachtrecht niet verzekerd van een vergoeding van de door u gedane investeringen. U heeft hier bij oude erfpachtrechten alleen recht op als dit in de erfpachtakte of -voorwaarden is opgenomen. Voor nieuwere erfpachtrechten kan daarnaast de wet nog eventueel uitkomst bieden. Laat u dan ook goed informeren over uw rechten en plichten voordat u kiest voor een tijdelijk erfpachtrecht en eventuele investeringen daarvoor doet.

Voor al uw juridische vraagstukken over erfpacht kunt u contact opnemen met ons kantoor.