Canonverhoging bij overdracht?

Erfpachters hebben het recht om de grond van de erfverpachter te gebruiken. Daarvoor moeten zij een financiële vergoeding, de ‘canon’, betalen aan de erfverpachter. De hoogte van de canon kan alleen worden veranderd op basis van de geldende erfpachtvoorwaarden, die in de erfpachtakte zijn vermeld. Als in de erfpachtakte niets is geregeld over canonverhoging, mag de erfverpachter de canon niet verhogen. Ook niet als het erfpachtrecht wordt overgedragen aan een nieuwe erfpachter (waarvoor toestemming van de erfverpachter nodig is). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u uw woning wilt verkopen.

Procederen over canonverhoging

Probeert de erfverpachter de canon te verhogen op een andere wijze dan in de erfpachtakte staat? Dan kan de erfpachter een procedure bij de rechtbank aanspannen, zoals de erfpachters in deze procedure met succes deden. Het ging in dit geval om eeuwigdurende erfpacht. Volgens de erfverpachter in deze zaak mocht hij bij het verlenen van zijn toestemming voor de overdracht ook de voorwaarde stellen dat de bepaling over (de hoogte van) de canon in de erfpachtvoorwaarden wijzigt. In de erfpachtakte stond echter niet dat de erfpachtvoorwaarden mogen worden gewijzigd en de erfpachtakte bevatte een uitputtende regeling voor canonverhoging, namelijk dat de canon alleen mocht worden verhoogd als de erfverpachter aantoont dat hij anders verlies lijdt. De rechter verbood de erfverpachter dan ook om bij overdracht van de erfpachtrechten een verhoging van de canon als voorwaarde aan zijn toestemming voor overdracht te stellen.

Vragen over canonverhoging?

Hebt u vragen of twijfels over een canonverhoging? Wilt u meer weten over erfpachtvoorwaarden? Bent u het niet eens met een aanbieding van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Anouschka van Sermondt, die u als advocaat kan bijstaan in erfpachtkwesties.